Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016

Το νέο σύστημα κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων.

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το απόγευμα της Τετάρτης στο opengov.gr το σχέδιο νόμου για το νέο σύστημα κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων.


Περιλαμβάνει 36 άρθρα και έχει τίτλο «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση, κωλύματα επιλογής και υποχρεώσεις των προσώπων που στελεχώνουν τις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν.4369/2016 προς ενίσχυση της ακεραιότητας και προς πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις περί Δημόσιας Διοίκησης».

Πέντε είναι οι κεντρικοί άξονες που διέπουν τη φιλοσοφία του νέου συστήματος. Αναφέρονται στο άρθρο 2 ως γενικές αρχές:
 ......

1. Το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ) των πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων διέπεται από τις αρχές της ισότητας, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας.

2. Η κινητικότητα έχει εθελούσιο χαρακτήρα για τον υπάλληλο και διενεργείται με βάση την αρχή της δημοσιότητας.

3. Η μετακίνηση από μία δημόσια υπηρεσία σε άλλη διενεργείται ως μετάταξη σε κενή οργανική θέση κλάδου / ειδικότητας της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας / εκπαιδευτικής βαθμίδας, για την οποία ο υπάλληλος έχει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

4. Στο πλαίσιο εφαρμογής του ΕΣΚ, οι προκηρυσσόμενες θέσεις καλύπτονται με ενιαίο τρόπο, ανεξαρτήτως εάν οι υπάλληλοι είναι μόνιμοι ή απασχολούμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Σε κάθε περίπτωση η μετάταξη διενεργείται με την ίδια σχέση εργασίας και οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς.

5. Κατ' εξαίρεση, εφόσον συντρέχουν αποδεδειγμένες σοβαρές και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, η μετακίνηση διενεργείται ως απόσπαση για χρονικό διάστημα έως ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης έως τρεις μήνες με πρωτοβουλία της υπηρεσίας και συναίνεση του υπαλλήλου, για την άσκηση καθηκόντων κλάδου, για τον οποίο ο υπάλληλος έχει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης.


Οι αποσπάσεις


Μεταξύ άλλων είναι αξιοσημείωτο ότι κάθε γενική ή ειδική διάταξη περί απόσπασης ή μετάταξης που αντίκειται στις διαδικασίες, στους όρους και στις προϋποθέσεις διενέργειας που θέτει το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας καταργείται, με εξαίρεση τις διατάξεις για την απόσπαση:

α) σε πολιτικά γραφεία, γραφεία αιρετών, γραφεία βουλευτών, κόμματα, στην Προεδρία της Δημοκρατίας, αιρετών για την άσκηση των εν λόγω καθηκόντων

β) σε φορείς της ΕΕ, στη ΜΕΑ και σε διεθνείς οργανισμούς

γ) στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), για όσο χρόνο διαρκεί ο χρόνος φοίτησης των υπαλλήλων

δ) στην ΚΕΔΕ, την ΕΝΠΕ, την ΕΕΤΑΑ και τις ΠΕΔ

ε) στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Οι διατάξεις για αποσπάσεις και μετατάξεις του ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας παραμένουν σε ισχύ.

Στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ) υπάγονται σχεδόν όλοι οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και ορισμένων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (κυρίως ΝΠΙΔ που επιχορηγούνται από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους).

Από τις διατάξεις εξαιρούνται οι δικαστικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι όλων των κλάδων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, πλην των διοικητικών υπαλλήλων και των υπάλληλων ειδικότητας σχολικών φυλάκων, οι οποίοι μετά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα μεταφέρθηκαν σε θέσεις βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού σε νοσοκομεία.

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται ως προς το ότι «στις διατάξεις του νέου νόμου υπάγονται και οι υπάλληλοι ειδικότητας σχολικών φυλάκων οι οποίοι μετά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα μεταφέρθηκαν σε θέσεις κατηγορίας ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού προσωπικού σε νοσοκομεία».

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας είναι η έκδοση Οργανισμών κατόπιν αξιολόγησης των δομών τους και η αντίστοιχη κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, καθώς και η καταχώριση των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των φορέων στο ψηφιακό οργανόγραμμα.

Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στην κινητικότητα είναι:

* η συμπλήρωση διετίαςαπό τον διορισμό ή, εφόσον ο διορισμός έγινε με μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας, η συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής στην υπηρεσία τοποθέτησης και

* η συμπλήρωση διετίας από προηγούμενη μετάταξη ή από προηγούμενη απόσπαση. Από την υποχρέωση συμπλήρωσης διετίας από προηγούμενη μετάταξη ή απόσπαση εξαιρούνται όσοι αποσπώνται ή μετατάσσονται σε υπηρεσία απομακρυσμένης - παραμεθόριας περιοχής.

Για τη διενέργεια μετάταξης ή απόσπασης απαιτείται στον φορέα προέλευσης να έχουν καλυφθεί οι θέσεις του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος σε ποσοστό 65%, καθώς και ο αιτών υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο. Ειδικά για τη διενέργεια μετάταξης από ΟΤΑ α' βαθμού απαιτείται η γνώμη του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης.

Βαθμολογική προαγωγή για την παραμεθόριο

H μετάταξη ή απόσπαση σε υπηρεσίες απομακρυσμένων - παραμεθόριων και ορεινών - νησιωτικών περιοχών ΟΤΑ α' βαθμού διενεργείται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται έως ένα έτος με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη έτος. Για τους υπαλλήλους που μετατάσσονται στις υπηρεσίες αυτές και παραμένουν για τουλάχιστον τρία έτη, ο απαιτούμενος χρόνος για τη βαθμολογική προαγωγή μειώνεται κατά δύο έτη. Αντίστοιχα, για τους υπαλλήλους που αποσπώνται και παραμένουν για δύο τουλάχιστον έτη συνεχώς, ο απαιτούμενος χρόνος για τη βαθμολογική προαγωγή τους μειώνεται κατά ένα έτος. Ο μέγιστος χρόνος απόσπασης ή μετάταξης που δύναται να συνυπολογιστεί για τη βαθμολογική προώθηση του υπαλλήλου στη διάρκεια της συνολικής υπηρεσίας του είναι έξι έτη.

Υπάλληλοι που έχουν αποσπαστεί για δύο έτη συνεχώς σε υπηρεσία απομακρυσμένης ή παραμεθορίου περιοχής δύνανται κατά τη λήξη της απόσπασης να μεταταγούν κατά προτεραιότητα κατόπιν αίτησής τους σε κενή θέση κλάδου της ίδιας υπηρεσίας.

Ενδοϋπουργική κινητικότητα

Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου από μία αρχή σε άλλη που ανήκει στο ίδιο υπουργείο ή εποπτεύεται από αυτό, ιδίως από την κεντρική υπηρεσία σε γενική ή ειδική γραμματεία και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου, αντιστρόφως και μεταξύ τους.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης ορισμένου κλάδου με απόσπαση και συντρέχουν αποδεδειγμένοι λόγοι σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου μέχρι ένα έτος έπειτα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα προέλευσης.

Αμοιβαία μετάταξη


Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων με την προϋπόθεση να ανήκουν στην ίδια κατηγορία / εκπαιδευτική βαθμίδα και να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου / ειδικότητας στον οποίο μετατάσσονται. Η μετάταξη διενεργείται, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων υπαλλήλων και έπειτα από γνώμη των συλλογικών οργάνων των φορέων προέλευσης και υποδοχής, με απόφαση των αρμόδιων προς διορισμό οργάνων των φορέων προέλευσης και υποδοχής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο υπάλληλος που επιθυμεί να μεταταγεί σε άλλη υπηρεσία με τη διαδικασία του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας υποβάλλει αίτηση στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, η οποία δημοσιοποιεί το αίτημα του υπαλλήλου με ανάρτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή για την κινητικότητα του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση προς τον φορέα του υπαλλήλου που αιτήθηκε αρχικά την αμοιβαία μετάταξη.

Αποσπάσεις


Γρήγορες διαδικασίες αφορούν στις αποσπάσεις. Μάλιστα, ορίζεται ότι η απόφαση απόσπασης εκδίδεται εντός τριών μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των σχετικών αιτήσεων. Δεν επιτρέπεται απόσπαση υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασης, με εξαίρεση την απόσπαση για συνυπηρέτηση συζύγων και την απόσπαση σε υπηρεσία απομακρυσμένης - παραμεθόριας περιοχής. Οι αποδοχές του αποσπασμένου υπαλλήλου καταβάλλονται από την υπηρεσία υποδοχής.

Απαγορεύεται η απόσπαση του υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από τον διορισμό του.

Ο υπάλληλος με τη λήξη της απόσπασης επανέρχεται υποχρεωτικά στη θέση του χωρίς άλλη διατύπωση.

Ειδικά στην περίπτωση που εκκρεμεί αίτημα μετάταξης του υπαλλήλου στον φορέα στον οποίο υπηρετεί με απόσπαση, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, η απόσπαση παρατείνεται μέχρι τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης και πάντως όχι πέραν των τριών μηνών από τη λήξη της απόσπασης.

Οι όροι για τις μετατάξεις σε άλλη υπηρεσία

Ο υπάλληλος μετατάσσεται με τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. Σε περίπτωση μετάταξης σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στον βαθμό με τον οποίο μετατάσσεται ο υπάλληλος, θεωρείται ότι έχει διανυθεί στον βαθμό της θέσης, εφόσον έχει διανυθεί με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο αυτόν.

Δεν επιτρέπεται η μετάταξη πριν παρέλθει διετία: α) από τον διορισμό β) από προηγούμενη μετάταξη, με εξαίρεση την περίπτωση αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων.

Υπάλληλος που είχε τον απαιτούμενο για διορισμό σε ανώτερη κατηγορία τίτλο σπουδών κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού του δεν επιτρέπεται να μεταταγεί σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας πριν από τη συμπλήρωση οκταετίας από τον διορισμό του.

Η μετάταξη διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, που εκδίδεται εντός τριών μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των σχετικών αιτήσεων.

Θέσεις για τις οποίες εκδόθηκε προκήρυξη πλήρωσής τους με διορισμό δεν καλύπτονται με μετάταξη.

Η πράξη μετάταξης δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης

Δημιουργείται σε βάση δεδομένων Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης, στο οποίο αποτυπώνεται η διάρθρωση και η στελέχωση όλων των φορέων του Δημοσίου. Το Οργανόγραμμα περιλαμβάνει όλες τις οργανικές μονάδες των φορέων και τους υπηρετούντες σε κάθε οργανική μονάδα υπαλλήλους. Την ευθύνη της διαχείρισης της υπολογιστικής υποδομής του ψηφιακού Οργανογράμματος έχει το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών,ενώ την ευθύνη της καταχώρισης σε αυτό των στοιχείων του κάθε φορέα έχουν οι αντίστοιχες Διευθύνσεις Διοικητικού μέσω πιστοποιημένης πρόσβασης.

Στο Οργανόγραμμα καταχωρίζονται αμελλητί οι αλλαγές στη δομή των φορέων και στην κατανομή των υπηρετούντων υπαλλήλων.

ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Πηγή: imerisia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το palairosmagic.blogspot.gr δεν υιοθετεί, τα σχόλια των αναγνωστών και σε περιπτώσεις υβριστικών, απαξιωτικών και προσβλητικών χαρακτηρισμών ή ανακριβών πληροφοριών θα τα διαγράφει.

Η ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ .......